Албан татвар төлж барагдуулсан тухай

Нийслэлийн Засаг даргын  2014 оны А/189 дүгээр захирамжийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, Агаарын бохирдлын болон нийслэлийн авто зам ашигласны төлбөр хураалтын ажлыг 2016 онд байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулж, авто баазын үндсэн хөрөнгөнд  бүртгэлтэй нийт 69 тээврийн хэрэгсэлд ногдох Авто тээврийн болон өөрөө явагч  хэрэгслийн албан татварт 4 028 527 төгрөг, агаарын бохирдлын төлбөрт 70400 төгрөг,  Зам ашиглалтын талбөрт 1 815 000 төгрөгийг  тус тусын  дансанд төвлөрүүлэн, нийслэлийн замын санг бүрдүүлэх ажлыг дэмжин ажиллаж байна.

 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт