2013 оны байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт, тайлан

 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт