Аудит 2014 он

2014 оны НТЗАБ-ын Санхүүгийн байдлын тайлан

2014 оны Аудитын гэрчилгээ

2015 оны Аудитын дүгнэлт

 

2015 оны 2 дугаар улирлын Санхүүгийн тайланд хийгдсэн Аудитын нэгдсэн дүгнэлт 

2015 оны Санхүүгийн Аудитын зөвлөмж

2014 оны аудитын зөвлөмж

2015 Удирдлагын хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө

Төлөвлөгөөний биелэлт

2015 оны Аудитын зөвлөмжийн биелэлт

2015 Аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

2015 Оны Мөнгөн гүйлгээний тайлан

Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт