Авто баазын даргын 2016 оны тушаал

А01. Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

А02. Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасах тухай

А03. Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө батлах тухай

А04. Хөтөлбөр батлах тухай

А05. Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын п 2016 оны сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай

А06. Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А07. Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А08. Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах тухай

А09. Ажилтан, албан хаагчдын 2016 оны цалингийн санг батлах тухай

А10. Хүлээн авалтын зардлын төсөв батлах тухай

А11. Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А12. Өдөрлөгийн төсөв батлах тухай

А16. Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А19. Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

А20. Хэлтэс, нэгжүүдийн чиг үүргийг шинэчлэн батлах тухай

А22. Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасах тухай

А23. Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А24. Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасах тухай

А25. Зочины үйлчилгээний бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах тухай

А27. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын комисс томилох тухай

А28. Эргэлтийн бус хөрөнгө данснаас хасах тухай

А30. У.Мижиддоржид хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А31. Хүүхдүүдэд бэлэг олгох тухай

А33. Журам шинэчлэн батлах тухай

А36. 2016 оны эхний хагас жилийн эд хөрөнгийнп тооллого явуулах комисс томилж тайлан тэнцэл гаргах тухай

А37. 2016 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн шагнал олгох тухай

А38. Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А39. Өргөмжлөлийг дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай

А40. Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А41. Захирамжийг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

А43. “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д нэмэлт п өөрчлөлт оруулах тухай

А44. Байгууллагын дэргэдэх “Соёл урлаг спортын хамтлаг”-ийг шинэчлэн байгуулах тухай

А47. Хүлээн авалтын зардлын төсөв батлах тухай

А48. Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх п тухай

А49. Тогтоолын хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай

А51. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А53. Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэн авах тухай

А54. 2016 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн 1 тооллого явуулах комисс томилж, тайлан тэнцэл гаргах тухай

А55. Шагнах тухай

А56. Албан даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

А57. Тэмцээний төсөв батлах тухай

А58. Хүүхдүүдэд бэлэг олгох тухай

А59. Автомашин хүлээн авах комисс томилох тухай

А60. Төсөв батлах тухай

А63. Хүүхдүүдэд шинэ жилийн бэлэг олгох тухай

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт