Авто баазын даргын 2016 оны тушаал

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт