Хөдөлмөрийн дотоод журам

Нийслэлийн Төр захиргааны авто баазын

даргын 2018 оны ….. дугаар сарын ….-ны

өдрийн …….. дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт

“НИЙСЛЭЛИЙН ТӨР ЗАХИРГААНЫ АВТО БААЗ”

НӨТҮГ-ЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМНийтлэг үндэслэл
Авто баазын удирдлага, зохион байгуулалт
Авто баазын дотоод үйл ажиллагаа
Төлөвлөгөө, тайлан түүнд тавих тогтолцоо
Дотоод ажлын зохион байгуулалт
Шинээр ажилд авах, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, цуцлах
Ажил амралтын цагийн горим
Цалин хөлс, шагнал урамшуулал, тэтгэмж нөхөн олговор
Хөдөлмөрийн сахилга, хариуцлага
Захиргаа, ажилтан, ажилчны эрх, үүрэг хориглох зүйл
Мэдээлэл, холбооны технологийн үйл ажиллагаа
Дотоод аудит, хяналт шалгалт
Байгууллагын нууц, түүнийг хадгалах, хамгаалах
Бусад зүйлНэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.”Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз” НӨТҮГ /цаашид “Авто бааз” гэх/-ын хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь байгууллагын хэвийн жигд ажиллагааг хангах, захиргаа, ажилтны эрх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, ажилтан, ажилчдыг ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх, тэдний хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, урамшуулах, мэргэжил мэргэшлийг дээшлүүлэх, сургах, сахилга дэг журмыг бэхжүүлэх, хариуцлага ногдуулах, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тайлагнах, үнэлэх, мэдээлэх, хөдөлмөрийн дэг журмыг тогтоох, ажил олгогч ажилтан, ажилчдын хоорондын хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах баримт бичиг болно.

1.2. Авто бааз нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Архивын тухай хууль, Авто тээврийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Иргэний хууль, Авлигын тухай хууль, Төрийн албаны тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай, Зөрчлийн тухай хууль зэрэг хууль тогтоомжууд болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмуудыг мөрдлөг болгон ажиллана.

1.3 Журам нь хууль тогтоомжийг сахин биелүүлэх, ажилтан бүр үнэнч шударгаар, хамт олны эвсэг уур амьсгалыг бүрдүүлэх, тэдний ажиллах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх, нийгмийн асуудлыг зохих түвшинд шийдвэрлэх, ажилтны хувийн бүтээлч идэвхийг хөгжүүлэх, зөрчил дутагдлыг арилгах, бусдын дотоод хэрэгт үл оролцох, харилцан хүндэтгэх зарчимд үндэслэнэ.

1.4. Энэхүү дотоод журмын хэрэгжилтэнд хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талууд хяналт тавина.

1.5. Авто бааз нь Удирдлага /Баазын дарга/, 3 хэлтсээс бүрдэх ба хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч тал гэдэгт удирдлага, хэлтсийн дарга нар, ажилтан, ажилчид байна.
1.6. Ажилтан, ажилчдын эрх ашгийг хамгаалах, тэдний оролцоог дэмжих зорилгоор үйл ажиллагааны чиг үүргээ тусгасан “Хамтын гэрээ”-г байгуулан ажиллаж болно.


Хоёр. Авто баазын удирдлага, зохион байгуулалт


2.1. Авто баазын өдөр тутмын үйл ажиллагааг Баазын дарга удирдана. Баазын даргын эзгүйд Ерөнхий инженер орлон ажиллах бөгөөд орлон гүйцэтгэгчийг байгууллагын дүрмэнд заасан байна.
2.2. Авто баазын даргын дэргэд үйл ажиллагааг чиглүүлэх, зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөх эрхтэй Баазын даргын зөвлөл ажиллана.
2.3. Авто баазын даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг даргын тушаалаар батална.
2.4. Авто баазын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг Нийслэлийн Засаг дарга баталж, Авто баазын дарга бүтэц орон тоо, цалингийн санг батлагдсан хязгаарт багтаан өөрийн тушаалаар баталж, ажилтан, ажилчдыг ажилд томилж, ажлаас чөлөөлнө.
2.6. Авто бааз нь:
-Захиргааны хэлтэс,
-Санхүү, аж ахуйн хэлтэс,
-Тээврийн үйлчилгээний хэлтэс гэсэн 3 хэлтэстэй байна.
2.7. Хэлтсийн дарга болон бусад мэргэжилтэн албан хаагчид тодорхойлсон чиг үүргийн дагуу өөрийн эрхэлсэн ажлын биелэлт, үр дүнгийн талаар Авто баазын даргын өмнө үүрэг хариуцлага хүлээнэ.
2.8. Хэлтсийн дарга болон ерөнхий инженерийн эзгүйд тухайн хэлтэс албаны ахлах мэргэжилтэн, ашиглалтын инженер орлон ажиллана.
2.9. Хэлтэс албадын дарга нар дараах үүрэг хүлээж, эрх эдэлнэ. Үүнд:
2.9.1. Хэлтэс, албаныхаа өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, ажлын үр дүнг Авто баазын даргын өмнө бүрэн хариуцна.
2.9.2. Авто баазын даргыг мэргэшлийн мэдээ, мэдээллээр хангана.
2.9.3. Авто баазын даргын баталсан дүрэм, журам, заавар, маягтыг хэлтэс, албаныхаа хэмжээнд мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг хангуулна.
2.9.4. Хэлтэс, албаны үйл ажиллагааны улирал болон хагас, бүтэн жилийн төлөвлөгөөг Авто баазын даргаар батлуулан төлөвлөгөөний биелэлт, тайланг хугацаанд нь гаргаж, шинжилгээ, дүгнэлт хийнэ.
2.9.5. Авто баазын даргын эрх олгосноор холбогдох байгууллагатай харилцаж байгууллага, албан тушаалтнаас ирүүлсэн албан бичигт хариу өгч хариуцлага хүлээнэ.


Гурав. Авто баазын дотоод үйл ажиллагаа


3.1. Авто баазын дарга нь баазын дотоод үйл ажиллагаатай холбогдсон асуудлаар хууль тогтоомжид нийцүүлэн тушаал гаргана.
3.2. Авто баазын даргын тушаалын төслийг тухайн хэлтэс, албаны ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн, инженер, ажлын хэсэгт томилогдсон мэргэжилтэн боловсруулан холбогдох албан тушаалтнуудын саналыг авч, Захиргааны хэлтсийн даргаар хянуулсны дараа Авто баазын даргад танилцуулан батлуулна. Тушаалын төсөлд боловсруулсан болон хянасан болон холбогдох албан тушаалтан тус тус гарын үсэг зурсан байна.
3.3. Хүний нөөц, боловсон хүчний холбогдолтой Б-тушаалыг хүний нөөцийн менежер, үндсэн үйл ажиллагааны холбогдолтой А-тушаалыг дотоод ажил, мэдээлэл технологи, архив бичиг хэргийн эрхлэгч хэвлэмэл хуудас /баланк/ дээр 2-3 хувь хэвлэж, Авто баазын даргаар гарын үсэг зуруулж, тамга дарж дугаар өгч баталгаажуулсны дараа 1 хувийг Санхүү, аж ахуйн хэлтэст, нөгөө хувийг Захиргааны хэлтэст хадгалан тэмдэглэл хөтөлж, архивлана.
3.4. Монгол Улсын хууль, Засгийн газар, Нийслэлийн Иргэдийн хурлын тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, дээд газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт биелэлтийг тогтоол, захирамж хариуцсан мэргэжилтэн гаргана.
3.5. Байгууллагын бодлого, дүрмийн хэрэгжилт, дотоод хяналт, удирдлагын програмыг нэвтрүүлж, жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, биелэлтийг захиргааны хэлтсийн дотоод хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн хариуцаж ажиллана.
3.6 Авто бааз нь тогтоосон журмаар үйлдсэн тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 41 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Тамга тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас, хэрэглэх заавар”-ыг мөрдөж, хэвлэмэл хуудсыг архив, бичиг хэргийн эрхлэгч хадгалж, хамгаална.
3.7. Авто баазын тамга (тэмдэг)-ыг даргын туслах, архив бичиг хэргийн эрхлэгч түшинэ. Даргын туслахын эзгүйд Авто баазын даргын зөвшөөрснөөр хүний нөөцийн менежер түшинэ.
3.8. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 08 дугаар тогтоол, Архивын Ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан заавар, журмын дагуу явуулна.
3.9. Иргэд болон байгууллагын ажилтан, албан хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг Smartcity программаар, ирсэн, явуулсан албан бичгийг eDoc программаар архив, бичиг хэргийн эрхлэгч бүртгэж, удирдлагын заалтын дагуу тухайн хэлтсийн хүлээн авсан албан тушаалтан бүр өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэж, хугацаанд нь баримт боловсруулалтаар хавсралт файлуудын хамт хариуг өгч ажиллана.
3.10. Ажилтны хувийн хэргийг зохих журмын дагуу бүрдүүлж, баяжилт хийх, төрийн албан хаагчдын бүртгэл, хөдөлгөөн, судалгаа, мэдээг гаргаж ажиллахыг хүний нөөцийн мэргэжилтэн хариуцна.
3.11.Хөдөлмөрийн дэвтрийг ажилтан өөрөө хадгалж, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт сар бүр бичилт хийж, нийгмийн даатгалын байгууллагатай тооцоо хийж, баталгаажуулахыг эдийн засагч-тооцооны ня-бо хариуцна.
3.12 Диспетчер-механикийн бүртгэл, жолооч нарын тооцооны баримтын анхан шатны гүйцэтгэлд хяналт тавьж эцсийн байдлаар баталгаажуулах, эд хариуцагч, нярвын автомашины сэлбэг хангамж, шатахуун, аж ахуйн бараа материалын хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалтад бүртгэлээр хяналт тавих ажлыг ерөнхий ня-бо, дотоодын хяналт тавих ажлыг Дотоод аудит хариуцна.
Дөрөв. Төлөвлөгөө, тайлан түүнд тавих тогтолцоо


4.1. Авто бааз нь үйл ажиллагаагаа сар, улирал, хагас, бүтэн жилээр төлөвлөн явуулна.
4.2. Ажлын төлөвлөгөөнд Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлэн захирагчтай байгуулсан Үр дүнгийн гэрээний заалт, Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, авто баазын эрхэм зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үндсэн ажил, арга хэмжээнүүдийг тусган, Авто баазын даргын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаар батлуулна.
4.3 Авто баазын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, ажлын тайланг хэлтсийн дарга нар нь дурдсан хугацаанд нь Захиргааны хэлтэст өгч, улирал, хагас, бүтэн жилээр дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн нэгтгэн гаргаж, заагдсан хугацаанд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын Газарт хүргүүлнэ.
4.4 Авто бааз нь алсын хараа, эрхэм зорилгоо тодорхойлж, чиг үүргээ хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө, ойрын болон дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөтэй байна. Төлөвлөгөөг байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны дагуу хэлтсийн дарга нар, эдийн засагч, мэргэжилтнүүдийн хамт боловсруулан, баазын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллана.
4.5. Хэлтэс, албадын удирдах албан тушаалтнууд, мэргэжилтэн, инженер техникийн ажилтнууд сар, улирал, хагас, бүтэн жилийн ажлын төлөвлөгөөтэй ажиллана.
4.6. Хэлтэс албад, авто баазын төлөвлөгөөг баазын дарга, ажилтнуудын төлөвлөгөөг харьяа хэлтсийн дарга нар батална.
4.7. Хэлтэс албад ажлын төлөвлөгөөний биелэлт болон ажлын тайланг улирал, хагас, бүтэн жилээр гаргаж, тогтоосон хугацаанд Захиргааны хэлтэст хүргүүлнэ.
4.8. Ажилтнуудын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, хэрэгжилт, тайланг харьяа хэлтсийн дарга нар нь авч, гүйцэтгэлийг үнэлнэ.
4.9. Ажилтан, ажилчдын ажлыг дүгнэх буюу гүйцэтгэлийг үнэлэх журам баталж мөрдөж ажиллана.
4.10 Авто баазын нийт ажилтан ажилчдын тайлангийн хурлыг жилд 1 удаа хийх бөгөөд Хэлтсийн дарга нар дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн буюу архив, бичиг хэргийн эрхлэгч зохион байгуулж ажиллана.


Тав. Дотоод ажлын зохион байгуулалт


5.1. Авто баазын даргын шуурхай хуралдааныг 14 хоног тутам хийнэ. Шуурхай хуралдаан хийх өдрүүдийг жилийн эхэнд батална.
5.2 Шуурхай хуралдаанд өнгөрсөн долоо хоногт хийж гүйцэтгэсэн ажил, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт явцын талаар мэдээлэл сонсож, ирэх долоо хоногт гүйцэтгэх ажил үйлчилгээний талаар хэлэлцэнэ.
5.3 Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч авто баазын даргын шуурхай хуралдааны тэмдэглэл хөтлөн, удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэлтэс албадад 2 өдрийн дотор хүргүүлнэ.
5.4 Үүрэг даалгаврын биелэлтийг долоо хоног бүрийн баасан гарагт хэлтэс албадаас авч нэгтгэн, Захиргааны хэлтсийн даргаар хянуулан биелэлтийг тооцон, Авто баазын даргын шуурхай хуралдаанд танилцуулна.


Зургаа. Шинээр ажилд авах, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, цуцлах


6.1 Шинээр ажилд авах. хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах
6.1.1 Хэлтэс албаны даргаас дээш албан тушаалтныг Ашиг сонирхлын зөрчлийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай Авлигатай тэмцэх газрын албан тоотыг үндэслэн томилно.
6.1.2 Ажилд шинээр орохыг хүссэн иргэн тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан гэж үзвэл дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Төрийн албан хаагчийн анкет №1

2 үеийн намтар

Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжлийн гэрчилгээ, дипломын хуулбар

Нийгмийн даатгал, Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр

Цахим үнэмлэхний хуулбар, жолооны үнэмлэх
Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхний хуулбар
Цээж зураг /3×4 хэмжээтэй-4ш/
6.1.3 Шаардлагатай гэж үзвэл иргэнээс эрүүл мэндийн хуудас, хуучин ажиллаж байсан газраас ажил байдлын тодорхойлолт зэрэг нэмэлт баримт бичиг, дүгнэлтийг гаргуулж болно.
6.1.4 Иргэний хүсэлт, холбогдох бүх материалыг бүрдүүлсний дараа судлан үзэж, ажилд авах, эсхүл ажилд авахаас татгалзах, нөөцөнд авах шийдвэрийг авто баазын дарга гаргана. Иргэнийг ажилд авахаар шийдвэрлэсэн нөхцөлд Даргын зөвлөлөөр хурлаар хэлэлцэж, авто баазын даргын тушаал гарна.
6.1.5 Авто бааз нь ажилтан, ажилчдад ажлын байр, гүйцэтгэх ажил үүрэг, жишиг цалингийн хэмжээ зэрэг хөдөлмөрийн гэрээний гол нөхцлийг танилцуулж, харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр хөдөлмөрийн гэрээг туршилтын 3 сарын хугацаатай байгуулж, гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Туршилтын 3 сарын хугацаа дуусмагц Авто баазын даргын зөвлөлийн хурлаар оруулж, үндсэн ажилтнаар томилох эсэхийг шийдвэрлэнэ.
6.1.6 Шинээр томилогдсон ажилтан, ажилчдад Авто баазын эрхэм зорилго, хэтийн зорилт, үнэт зүйлс, хөдөлмөрийн дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолт санамж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зааварчилгаа, байгууллагын бусад дүрэм, журам, соёлыг танилцуулах, ажлын дадлага эзэмшүүлэх ажлыг тухайн хэлтэс, албаны дарга нар зохион байгуулан хэрэгжүүлнэ.
6.1.7 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн (ХАБЭА) анхан шатны болон давтан зааварчилгааг Ашиглалтын инженер, өдөр тутмын зааварчилгааг тухайн ажил үүрэгтэй холбогдох аюулгүй ажиллагааны ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгааг хэсэг, нэгжийг хариуцан ажиллаж буй ажилтан (диспетчер механик, мэргэжилтэн) өгнө.
6.1.8 Хөдөлмөрийн гэрээ, эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээнд заасан нөхцөл өөрчлөгдөх тохиолдолд уг ажилтан, ажилчидтай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.
6.1.9 Ажилд томилогдсон өдрөөс хойш ажлын 5 хоногийн дотор ажилчдад нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр нээж, хувийн хэрэг хөтөлнө.
6.2 Ажил түр орлох, түр шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах, хавсран гүйцэтгэх
6.2.1. Ажилтан, ажилчдыг түр шилжүүлэх, албан тушаал сэлгэн ажиллуулахдаа тухайн ажилтны мэргэжлийн ур чадвар, ажилласан жил, дадлага туршлага, хүсэл сонирхол, идэвхи санаачлагыг харгалзан холбогдох албан тушаалтны мэргэжил, ур чадварыг үндэслэн Авто баазын даргын тушаалаар томилж, хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн байгуулна.
6.2.2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх заалтын дагуу ажилтантай тохиролцон, үндсэн ажил үүргийнх нь зэрэгцээ удаан хугацаагаар өвчтэй, чөлөөтэй, орон тоо дутуу байгаа, ээлжийн амралттай, албан томилолттой ажилтны ажлыг хавсруулан түр орлон гүйцэтгүүлж болно.
6.2.3. Ажил хавсран гүйцэтгэсэн ажилтанд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.2, 50.3 дах заалтыг үндэслэн нэмэгдэл хөлс олгож болно.
6.2.4. Ажилтан, ажилчдын ур чадварыг харгалзан, ижил төстэй ажлын байранд сэлгэн ажиллуулж болно.
6.2.5. Ажилтан, ажилчин нь өөр ажилд томилогдох, шилжүүлэхэд өөрийн саналаа илэрхийлэх эрхтэй.
6.2.6. Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн ажилтныг албан тушаал бууруулан ажиллуулж болно.
6.3 Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах
6.3.1. Хөдөлмөрийн гэрээг талуудын санаачилгаар цуцалж болно.
6.3.2 Ажилтан, ажилчид хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах тухай өргөдлөө ажил олгогчид 30 хоногоос доошгүй хугацааны өмнө мэдэгдэх үүрэгтэй.
6.3.3 Авто бааз татан буугдсан, орон тоо хасагдсан, ажилтны тоог цөөрүүлсэн, ажилтан мэргэжил, ур чадвар, эрүүл мэндийн хувьд гүйцэтгэж байгаа ажилдаа тэнцэхгүй болсон, хэрэглэгчийн гомдол удаа дараа гаргасан тохиолдолд ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах ба энэ тухайгаа ажилтанд 30 хоногийн өмнө мэдэгдэнэ.
6.3.4. Энэхүү журамд заагдсан ноцтой зөрчил гаргасан, ёс зүйн журмыг зөрчсөн бол ажил олгогчийн санаачлагаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцлахдаа Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 39, 40, 41 дүгээр зүйлийг үндэслэх ба 30 хоногийн хугацааг баримтлах шаардлагагүй.
6.4. Ажил хүлээлцэх
6.4.1. Хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болж, цуцлагдсан ажилтан тойрох хуудас авснаас хойш ажлын 3 хоног, эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ давхар байгуулсан бол ажлын 5 хоногийн дотор ажил хүлээлцэх комиссыг байлцуулан ажлаа бүрэн хүлээлгэн өгч, холбогдох тооцоог дуусгана.
6.4.2 Ажлаас чөлөөлөгдөж, халагдаж байгаа ажилчдын тойрох хуудсыг зуруулж, санхүүгийн эцсийн тооцоо хийсний дараа түүнд ажлаас чөлөөлөгдсөн, халагдсан тухай шийдвэр, нийгмийн даатгалын дэвтэр болон эрүүл мэндийн дэвтрийг хүлээлгэн өгнө.
6.4.3 Ажилчидтай тооцоо дуусгалгүйгээр тойрох хуудсанд гарын үсэг зурсан тохиолдолд холбогдох албан тушаалтан хариуцлага хүлээнэ.


Долоо. Ажил амралтын цагийн горим


7.1 Ажлын цаг
7.1.1 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.1-д заасны дагуу газрын ажилтнуудын 7 хоногийн ажлын нийт цагийн хэмжээ 40 цаг байна. Ажлын өдрийн үргэлжлэх хугацаа 8 цаг байна.
Ажлын цаг өглөө 8.30 цагт эхэлж, орой 17.30 цагт /дээд газрын тогтоол, захирамжаар өөрчлөгдөж болно/ дуусна. Үдийн завсарлага 12.30 цагаас 13.30 цагийн хооронд байна. Зарим ажилчдын ажлын онцлогоос хамааран ажлын эхлэх цаг, дуусах цаг, завсарлах цагийг өөрөөр зохицуулж болно. Энэ тухай хөдөлмөрийн гэрээнд заавал тусгасан байна.
7.1.2 Ажилтан, ажилчид ажилдаа ирэх, орой тарахдаа цаг бүртгэгч машинд бүртгүүлэх бөгөөд батлагдсан журмын дагуу ажлын цагаар гадуур ажиллах, жолооч нар хөдөө явахдаа эрх бүхий албан тушаалтнаас зөвшөөрөл авч томилолтын хуудсыг бичүүлэн диспетчер-механикт тэмдэглүүлнэ.
7.1.3 Ажилтны ажлын цаг ашиглалтын төхөөрөмжийн дагуу сарын эхэнд нягтлан бодогч ажилтан, албан хаагч нэг бүрээр нээж, парк, хэсгийн диспетчер-механикт хүлээлгэн өгнө. Диспетчер-механикууд цагийг бүртгэж, хэлтсийн дарга нараар өдөр бүр мэдээллийг шалгуулж, сарын эцэст ерөнхий нягтлан бодогч цагийн балансийг нэгтгэн гаргаж /Сангийн сайдын 2017 оны 347 дугаар тушаал/ захиргааны хэлтсийн даргаар хянуулан баазын даргад танилцуулна.
7.1.4 Ажилтны ажлын цаг ашиглалтын байдалд дотоод аудит, инженерүүд болон ерөнхий нягтлан бодогч нар хяналт тавьж, сарын эцэст ажлын цагийн тооцоог үндэслэн, цалин хөлсийг бодож олгоно.
7.2. Чөлөө олгох
7.2.1 Ажилтан, ажилчдын өргөдөл хүсэлтийг үндэслэн ажлын 1 өдрийн чөлөөг /цалингүй/ хэлтэс, албаны дарга нар олгоно.
7.2.2 Ажилтан, ажилчид 2 түүнээс дээш өдрөөр чөлөө хүссэн тохиолдолд өргөдлөө харьяа хэлтэс, албаны даргаар цохолт хийлгэн, чөлөөний хуудсыг бөглүүлэн Авто баазын даргад танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.
7.2.3. Цалинтай, цалингүй чөлөө олгох асуудлыг Авто баазын даргын тушаалаар шийдвэрлэнэ.
7.2.4. Ажилтан, ажилчны эхнэр /нөхөр/, эцэг /эх/ хадам эцэг /эх/ хүүхдийн буяны ажилд цалинтай чөлөө олгож болно.
7.2.5 Ажилтан өөрөө хуримаа хийх, гэр бүл нь хүүхэд төрүүлсэн тохиолдолд ажлын 5 хүртэлх өдрийн цалинтай болон цалингүй чөлөө олгож болно.
7.2.6 Хөдөө орон нутаг болон гадаадад байгаа хүнд өвчтэй төрсөн эцэг, эх, хадам эцэг, эх гэр бүлийн гишүүнээ асарч сувилахаар явахад хуанлийн 1 сар хүртэлх өдрийн цалингүй чөлөө олгож болно.
7.2.7 Албан хаагчид ээлжийн амралтаараа өөрийн буюу эхнэр /нөхөр/-ийн төрсөн нутаг явах, эсхүл магадлан итгэмжлэл бүхий эмнэлгийн байгууллагын шийдвэрээр дотоодын сувилалд эмчлүүлбэл ирэх, очих замын 1 талын зардлыг тухайн үеийн автомашин, төмөр замын үнэлгээгээр тооцож 2 жилд нэг удаа олгож болно.
7.2.8 Ажилтан, ажилчин болон түүний эцэг /эх/, эхнэр /нөхөр/, хүүхэд хүнд өвчний улмаас эмчлүүлэхэд магадлан итгэмжлэл бүхий эмнэлгийн байгууллагаас олгосон магадлагааг үндэслэн цалинтай болон цалингүй чөлөө олгож болно.
7.2.9 Ээлжийн амралтаа эдлээгүй ажилтны нэг ба түүнээс дээш өдрийн чөлөөг ээлжийн амралтанд оруулан тооцож болно.
7.2.10 Эмнэлгийн шинжилгээ хийлгэх, донорын үүрэг гүйцэтгэх, өвчтэй байгаа тохиолдолд эмнэлгийн магадлагаагаар чөлөө олгоно. Ажилтан, ажилчин өвчтэй шалтгаанаа хэлтэс, албаны даргад мэдэгдэнэ.
7.2.11 Ажилтан, ажилчин нь өөрийн хүсэлтээр их дээд сургуульд /орой, эчнээгээр/ суралцах хүсэлтээ гаргасан тохиолдолд Захиргаа ажилтантай тохиролцон ажлын цагийн зохицуулалт хийж /цалинтай, цалингүй/ чөлөө олгож суралцах боломжоор ханган ажиллана.
7.2.12 Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 103, 105, 106 дугаар зүйлд заасны дагуу ажилтан эх /ганц бие эцэгт нэгэн адил хамаарна/-д хүүхэд хөхүүлэх, асрах завсарлага, хүүхэд асрах чөлөө мөн хуулийн 104 дүгээр зүйлд заасны дагуу ажилтан эхэд жирэмсний ба амаржсаны амралт олгоно.
7.3. Ээлжийн амралт
7.3.1. Хэлтэс, албадаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэс нийт ажилтан ажилчдын ээлжийн амралтын хуваарийг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79, 80 дугаар зүйлд заасны дагуу боловсруулан нэгтгэж, жил бүрийн 1 дүгээр сард багтаан Авто баазын даргын тушаалаар батална.
7.3.2 Ээлжийн амралт хоорондын хугацаа 7 сараас дээш байна. Ажилчдын ажилласан нийт хугацааг харгалзан ажилтан, ажилчин бүрийн нэмэгдэл амралтын хугацааг жил бүр Хөдөлмөрийн тухай хуульд зааснаар шинэчлэн тогтооно.
7.3.3. Ээлжийн амралтаа тухайн жилдээ багтаан хэсэгчлэн эдлэх ажилтан, ажилчдын хүсэлтийг харгалзан үзнэ.
7.3.4. Шинээр томилогдсон ажилтанд томилогдсоноос хойш 11 сар бүтэн ажилласан бол ээлжийн амралт олгоно, жирэмсэний амралт авсан тохиолдолд амралтын зөрүүг тооцон олгож болох бөгөөд, хүүхдээ асрах чөлөө нь дуусаад ажилдаа эргэн орсон ажилтан 11 сар бүтэн ажиллаж, ээлжийн амралт авах эрх үүснэ.
7.3.5. Ээлжийн амралт олгох тушаал болон мэдэгдлийг Хүний нөөцийн менежер, нягтлан бодогчид хүргүүлж ээлжийн амралтын мөнгөн олговрыг олгоно.
7.3.6. Ажилтан, ажилчин ажлаас халагдах тохиолдолд ажилласан хугацааны ээлжийн амралтын тооцоог хийж байна.
7.3.7. Ажилтан, ажилчин жилд 1 удаа ээлжийн амралтаа эдэлнэ. Хуваарийн дагуу амрах боломжгүй тохиолдолд хэлтэс, албадын удирдлагууд ажил, хуваарийг зохицуулж, ээлжийн амралтыг эдлүүлнэ.
7.4 Албан томилолт
7.4.1. Ажилтан нь Авто баазын даргын шийдвэрээр тодорхой хугацаагаар гадаадад болон орон нутагт явж албан ажил гүйцэтгэхийг албан томилолтоор ажилласанд тооцно.
7.4.2. Ажилтан нь төлөвлөгөөт буюу цаг үеийн ажлаар, албан томилолтоор ажиллахдаа баталсан удирдамжийн дагуу ажиллах бөгөөд томилолтын гүйцэтгэлийн тухай илтгэх хуудсыг томилолтын хугацаа дууссанаас хойш ажлын 5 хоногт багтаан өгч удирдлагадаа танилцуулж томилолтоо дүгнүүлнэ.
7.4.3 Албан томилолтод шаардагдах зардлыг батлагдсан төсвийн хэмжээгээр байгууллагын санхүүгээс олгох бөгөөд зардлын тооцоог томилолтын хугацаа дууссанаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор хийж дуусгана.
7.4.4 Албан томилолтоор ажилласан ажилтан томилолтын хуудсанд очсон, буцсан он сар өдрийг тэмдэглүүлж, тухайн албан байгууллагын удирдлагаар гарын үсэг зуруулж тэмдэг даруулж, баталгаажуулсан байна.

Илүү цаг
7.5.1 Ажилчдыг илүү цагаар, нийтээр амрах баяр ёслол, амралтын өдөр, урьдчилан мэдэх боломжгүй болон яаралтай зайлшгүй хийх шаардлагатай ажилд ажиллуулсан бол Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу өөр ажлын өдөр нөхөн амруулах, амралтыг ээлжийн амралттай нь хамтатган олгох буюу илүү цагийн хөлсийг тооцож олгох хэлбэрийн аль нэгээр шийдвэрлэнэ.
7.5.2 Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар онц байдал, зочины үйлчилгээ, цаг үеийн онцгой /байгууллагын онцлог/ албан ажилд жолооч нарыг илүү цагаар ажиллуулсан тохиолдолд:
7.5.3 Илүү цагийн хөлсийг тооцохдоо “Автомашинаар үйлчлэх гэрээ”-ний дагуу гэрээт байгууллагаас оруулсан илүү цагийн орлогын хэмжээнээс шалтгаалан доорх шатлалаар илүү цагийн хөлсийг хөдөлмөрийн хуулийн дагуу нэг цагийн хөлсийг 2 дахин нэмэгдүүлэн олгоно. Үүнд:

д/д

Гэрээт байгууллагаас оруулсан
илүү цагийн орлого

Хөдөлмөрийн хуулиар тооцох илүү цаг

1 0-25 цагийн илүү цагийн орлогод 20 2 26-65 25 3 66-90 30 4 91-120 35 5 121-160 40 6 161-200 45 7 201- цагаас дээш илүү цагийн орлогод 50 цаг
301000 төгрөгөөс дээш илүү цагийн орлого оруулсан нөхцөлд оруулсан илүү цагийн орлогын 80 хувиар тооцож олгоно.


Найм. Цалин хөлс, шагнал урамшуулал, тэтгэмж нөхөн олговор


8.1. Цалин хөлс, нэмэгдэл
8.1.1. Хөдөлмөрийн тухай хууль болон Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийг үндэслэн ажилтнуудын цалин хөлсийг Авто баазын даргын тушаалаар тогтоож олгоно.
8.1.2. Цалинг хоёр удаа сар бүрийн 5, 20-ны өдөр олгоно. Цалин олгох өдөр нь 7 хоногийн амралтын болон нийтээр амрах өдөр таарвал өмнөх эсвэл дараах ажлын өдөр олгоно.
8.1.3. Ажилтан, ажилчин нь хууль тогтоомжийн дагуу үндсэн ажлын зэрэгцээ тусгай ажил, үүрэг давхар хариуцаж ажилласны төлөө үндсэн цалингаас нь тооцож нэмэгдэл хөлс олгож болно.
8.1.4. Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажил үйлчилгээний онцлог, мэргэжил, мэргэшил, авто баазын санхүүгийн чадамжтай уялдуулан ажилтнуудын албан тушаалын сарын үндсэн цалин, холбогдох нэмэгдлийг тогтоож Авто баазын даргын тушаалаар баталж, мөрдөнө.
8.1.5. Ажилтан, ажилчдын цалин хөлс, шагнал урамшуулал, тэтгэмж, нөхөн олговрын хэмжээг өөрчлөх асуудлыг тухай бүр Авто баазын даргын тушаалаар шийдвэрлэнэ.
8.1.6. Ажилтан, ажилчдад ажилласан өдрөөр тооцон хоол, унааны нэмэгдлийг 1 өдрийн 5000 төгрөгөөр тооцож олгоно.
8.1.7 Мэргэшсэн мэргэжлийн зэрэгтэй, зөвлөх эрхтэй ажилтанд мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг холбогдох хууль, тогтоол, шийдвэрийн дагуу үндсэн цалингийн хэмжээнээс 5,10,15 хувиар тооцож, авто баазад 3-аас дээш жил ажилласан тохиолдолд олгоно. /мэргэшсэн нягтлан бодогчийн, жолоочийн, инженерийн, хүний нөөцийн, архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн, спортын мастерийн, төрийн тусгай албаны цол зэргийн г.м/
8.1.8 Төрийн үйлчилгээний ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэн, байгууллагын ажил үйлчилгээний онцлог, харьцаа, ёс зүй, нууцыг хадгалж, авто баазад 10-аас дээш, улсад 15-аас дээш жил тогтвор суурьшил, идэвхи зүтгэл гарган ажиллаж байгаа ажилтан, албан хаагчдад төрийн үйлчилгээний удаан жилийн нэмэгдлийг сарын цалингийн 20 хүртэл хувиар тооцож олгоно. Үүнд:
Авто баазад 10-15 жил бол 10 хувь,
16-аас дээш жил 20 хувь
Улсад 15-дээш жил ажиллаж байгаад баазад орсон бол 10 хувь
8.1.9 Ур чадварын нэмэгдлийг батлагдсан журам, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хэлтсийн дарга нар дүгнэлтээ гаргаж, сар бүр даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж сарын үндсэн цалингийн 25 хүртэл хувиар олгоно.
8.2. Шагнал урамшуулал.
8.2.1 Авто баазын үйл ажиллагааны үр дүнгээс хамааран Авто баазын даргын зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрээр хэлтэс, алба болон ажилтан, ажилчдад ажлын үр дүн, үнэлгээг нь үндэслэн, хагас бүтэн жилээр мөнгөн урамшуулал олгож болно.
8.2.2 Ажилтан албан хаагчдын ажлын амжилтыг дүгнэж оны “Хөдөлмөрийн аварга”, “Шилдэг ажилтан, жолооч” шалгаруулан цом, сарын үндсэн цалингаас 100 хүртэл хувиар шагнаж урамшуулна. Үүнд:

“Хөдөлмөрийн аварга”-д 1 сарын үндсэн цалинг /дагалдаж 300,0 мянган төгрөгийн гарын бэлэг/, эхний байр эзэлсэн 3 ”Шилдэг жолооч” нарт 1-р байр: сарын үндсэн цалингийн 80 хүртэл хувь, /200,0 мян.хүртэл төгрөгийн гарын бэлэг/, 2-р байр: сарын үндсэн цалингийн 60 хүртэл хувь /150,0 мянган төгрөгийн гарын бэлэг/, 3-р байр: сарын үндсэн цалингийн 50 хүртэл хувь /100.0 мянган төгрөгийн гарын бэлэг/

“Шилдэг ажилтан”-д /захиргаа-1, диспетчер, манаач, засварчин нараас-1/ сарын үндсэн цалингийн 100 хүртэл хувь /200,0 мянган төгрөгийн гарын бэлэг/-ээр тус тус шагнаж урамшуулна.
8.2.3 Өөрийн нөөц бололцоогоо ашиглан, эдийн засгийн хэмнэлт гарган, орон тоог хэмнэн, давхар ажил үүрэг гүйцэтгэж өндөр бүтээлтэй ажиллаж байгаа ажилтан, ажилчдыг холбогдох хууль тогтоомж, журмын /санхүү, захиргааны ажилтнуудад/ тушаалын дагуу хагас, бүтэн жилээр Авто баазын даргын шийдвэрээр шагналт цалин олгож, урамшуулж болно.
8.2.4 Ажилтан, ажилчдыг шинэ бүтээл оновчтой санал гаргасан, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн төрөл бүрийн ажлыг зохион байгуулж амжилт гаргасан, улс, олон нийт, байгууллагын нэрийн өмнөөс гадаад, дотоодын уралдаан тэмцээнд оролцох бол 300,0 мянга хүртэл төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж болно.
8.2.5 Тогтвор суурьшилтай, амжилт гарган ажиллаж байгаа ажилтан, ажилчдыг байгууллагаас тодорхойлон удирдах дээд байгууллагын болон төрийн дээд шагналаар шагнуулахаар холбогдох байгууллагад уламжилна.
8.2.6 Шагналд нэр дэвшүүлж байгаа ажилчдын тодорхойлолт, саналыг хэлтсийн дарга нараас хурлын тэмдэглэлийн хамт Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс хүлээн авч Авто баазын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн холбогдох байгууллагуудад уламжилна.
8.2.7 Төрийн дээд одон медалиар шагнуулсан ажилтан, ажилчдад 300.0 мян.төгрөгт багтаан, бэлэг дурсгалын зүйл олгоно.
8.2.8 Төрийн дээд одон медалиар шагнуулсан байгууллагын өндөр настанд Даргын зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр бэлэг дурсгалын зүйл олгоно.
8.2.9 Тайлан, мэдээг цаг хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй, эсвэл хугацааг хожимдуулсан ажилтны урамшууллыг тодорхой хувиар бууруулж болно.
8.3 Буцалтгүй тусламж, тэтгэмж, нөхөн олговор
8.3.1 Ажилтан, ажилчин дараах үндэслэлээр ажлаас гэнэт чөлөөлөгдсөн бол Авто баазад ажилласан хугацааг харгалзан албан тушаалын 3 хүртэлх сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэмж олгоно. Үүнд:
а) Эрүүл мэндийн шалтгаанаар албан ажлаа гүйцэтгэх чадваргүй болж, 3 сараас доошгүй хугацаагаар эмчлүүлэн, сувилуулах шаардлагатай болсон нь тогтоогдсон
б) Ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаад гэмтэж бэртсэний улмаас 3 сараас дээш хугацаагаар эмчлүүлэх шаардлагатай болсон нь эмнэлгийн магадлагаагаар тогтоогдсон
в) Тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн үндэслэлээр ажлаас чөлөөлөгдсөн
г) Орон тоо бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт орсон, орон тоо цомхтгогдсон
8.3.2 Өндөр насны тэтгэвэрт гарахад авто баазад тасралтгүй ажилласан жилээс хамааран /3-18 сарын цалинтай тэнцэх/ Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж олгоно.
Авто баазад ажилласан жил Тэтгэмжийн хэмжээ
2-5 хүртэлх жил 3 сарын үндсэн цалин
6-10 жил 6 сарын үндсэн цалин
11-15 жил 9 сарын үндсэн цалин
16-20 жил 12 сарын үндсэн цалин
21-25 жил 15 сарын үндсэн цалин
26-аас дээш 18 сарын үндсэн цалин
8.3.3 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсан бол өөрт нь, нас барсан бол ар гэрийнхэнд нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлийн 97.1 дэх хэсэгт заасан хэмжээгээр нөхөн төлбөрийг нэг удаа олгоно.
8.3.4 Ажилтан, ажилчид нь тэтгэмж, буцалтгүй тусламж хүссэн өргөдөлдөө шалтгаанаа тодорхой бичиж, холбогдох баримт бичгийг хавсаргаж хэлтэс, албаны даргаар уламжлан, Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэст өгнө. Авто баазын даргын тушаалаар буцалтгүй тусламж, тэтгэмж олгоно.

Авто баазын ажилтны гэр оронд нь гачигдал тохиолдсон үед дараах байдлаар буцалтгүй тэтгэмж, тусламж олгоно Үүнд:
8.4.1 Ажилтан эрүүл мэндийн байдлаас болж хөдөлмөрийн чадвараа алдан тахир, дутуугийн групп, аюултай хүнд өвчнөөр өвчилсөн нь эмнэлгийн дүгнэлтээр тодорхойлогдсон /хортой, хоргүй хавдар/ үед 200,0-300,0 мян.төгрөгийн тэтгэмж нэг удаа, группэд орж цаашид ажиллахгүй болсон тохиолдолд байгууллагад ажилласан жилээс нь хамааруулж 200,0-500,0 мян. хүртэл төгрөгийн буцалтгүй тэтгэмжийг нэг удаа олгоно.
8.4.2 Ажилтан бэртэж гэмтэн, хүнд өвдсөн, мэс засал хийлгэсэн тохиолдолд ажилласан жил, өвчний хүнд хөнгөний байдлыг харгалзан 60.0-200,0 мян.төгрөгийн, гэр бүлийн гишүүн хүнд өвчнөөр удаан хугацаагаар өвдөж /группэд/ эмчилгээ сувилгаа шаардлагатай байгаа тохиолдолд ажилтны хүсэлт, захиргааны шийдвэрээр 200,0 мян.төгрөгийн, өөрөө хүүхэд төрүүлбэл 100,0 мян.төгрөгийн буцалтгүй тэтгэмжийг нэг удаа олгож, батлагдсан төсвөөр цай, хоолоор эргэлт хийнэ.
8.4.3 Ажилтан, ажилчдад дараах тохиолдолд буцалтгүй тусламж олгоно. Үүнд: а) Ажилтан, ажилчин нас барсан тохиолдолд ар гэрт нь 1/нэг/ сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний /эсвэл 600,0 мян.төгрөг/ буцалтгүй тусламж
б) Эхнэр, нөхөр, төрсөн эцэг /эх/, хадам эцэг /эх/, төрсөн хүүхэд төрсөн ах, эгч, дүү нас барсан бол 200,0 /хоёр зуун мянга/ төгрөг
в) Байгууллагад ажиллаж байгаад гавъяаны амралтаа авсан өндөр настан нас барсан бол ар гэрт нь 100,0 /нэг зуун мянга/ төгрөг
8.4.4 Ажилтан, ажилчны өөрийн гэр, орон байр нь гал түймэр, үер усны аюул зэрэг байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлд нэрвэгдсэн үед онцгой байдлын дүгнэлт холбогдох баримт бичгийг үндэслэн 500,0 /таван зуун мянга/ төгрөг хүртэл
8.4.5 Амьдралын хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийг үрчилж авсан ажилтны үрчилсэн хүүхдэд /16 нас хүртэл нь мөнгөн болон эд хөрөнгийн/туслалцаа үзүүлж болно.
8.4.6 Ажилтан, ажилчдад буяны ажлын үед нь хүн хүчний болон унааны туслалцаа үзүүлж, автомашиныг хөдөө, орон нутагт болон хотод хэрэглүүлэхдээ тухайн үеийн захиргааны шийдвэрийн дагуу зохицуулна.
8.4.7 Байгууллагын ажиллагсад, хамт олны зохион байгуулалттай буяны болон бусад ажилд зориулан ХУРИМТЛАЛЫН САН байгуулж, ажилтан, албан хаагчдын сар бүрийн үндсэн цалингаас 15000 төгрөгийг суутгаж уг санг бүрдүүлж ажиллана.
8.4.8. “Хуримтлалын сан”-г хариуцах ажилтныг хамт олны хурлаар сонгож, хариуцсан ажилтан сангийн хөрөнгийг журмын дагуу захиран зарцуулж, зарцуулалт, тооцоог эдийн засагч, тооцооны нягтлан бодогчтой хамтран хариуцан ажиллана.


Ес. Хөдөлмөрийн сахилга, хариуцлага


9.1. Сахилгын шийтгэл
9.1.1 Ажилтан, ажилчид холбогдох хууль тогтоомж болон энэхүү журмын хориглосон заалтын хэм хэмжээг зөрчсөн бол тухайн зөрчлийн шинж ба хор уршиг учруулсан байдал, хохирлын хэмжээг анх удаа буюу давтан үйлдсэн зэргийг харгалзан дараах сахилгын шийтгэлийн аль нэгийг ногдуулна. Үүнд:
а) Сануулах
б) Цалин хөлсийг 3 сар хүртэлх хугацаагаар 20 хүртэл хувиар бууруулах
в) Ажлаас халах
9.1.2 Ажилчдад сахилгын шийтгэл ногдуулсан хугацаанд шагнал, урамшуулал олгохгүй.
9.1.3 Дараах зөрчлийг хөдөлмөрийн сахилгыг ноцтой зөрчсөнд тооцож, ажил олгогчийн санаачилгаар хөдөлмөрийн гэрээг цуцална. Үүнд:
9.1.3.1 Ажлын байранд согтууруулах ундаа хэрэглэж, хэвийн бус байдалтай ирсэн;
9.1.3.2 Байгууллагын эд хөрөнгөөс хулгай хийсэн, өмч хөрөнгийг сольсон;
9.1.3.3 Гэмт хэрэг үйлдсэн нь нотлогдсон;
9.1.3.4 Сахилгын зөрчил удаа дараа гаргасан; /2 ба түүнээс дээш/
9.1.3.5 Байгууллагын нэр хүндийг унагаж худал, ташаа мэдээ тараах;
9.1.3.6 Хэрэглэгчтэй зүй бусаар харьцаж, хэрэглэгчийн гомдол гаргасан; /3 ба түүнээс дээш/
9.1.3.7 Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажлын 5-аас дээш өдөр ажил тасалсан, хүчинтэй бус акт авчирсан;
9.1.3.8 Хамтран ажилладаг ажилтнуудтай зүй бус харьцсан, ёс зүйн зөрчил удаа дараа гаргасан;
9.1.3.9 Аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм, журам, зааврыг зөрчсөн, аваар осол гаргасан;
9.1.3.10 Шунахайн сэдлээр байгууллагын болон бусдын эд зүйлс, өмч хөрөнгийг үрэгдүүлсэн, ашигласан, хулгайлсан, хулгайлахад туслалцаа дэмжлэг үзүүлсэн, нуун дарагдуулсан, хулгайн гэмт хэрэг гарах нөхцөл бүрдүүлсэн, эрх мэдлээ хэтрүүлсэн, албан тушаалаа урвуулан ашигласан;
9.1.3.11 Хариуцсан ажлын чиглэлээр мэдээ тайлан буруу гаргасан, байгууллагын мэдээ тайланд сөргөөр нөлөөлсөн, тайлан мэдээ хугацаа хожимдуулсан нь дотоодын болон гадны эрх бүхий байгууллагын шалгалтаар тогтоогдсон бол;
9.1.4 Ажилтан, ажилчдад дараах үйлдэл хийхийг хориглоно:
9.1.4.1 Авто баазын баримт бичиг ба архивын баримт бичиг, мэдээ мэдээллийг удирдлагын зөвшөөрөлгүй гадны байгууллага, иргэнд өгч ашиглуулах;
9.1.4.2 Бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн, засварласан, зөвшөөрөлгүй байгууллагын тамга /тэмдэг/ ашиглах;
9.1.4.3 Цагийн тооцоо, цалингийн баримт, замын хуудас тэдгээртэй адилтгах бичиг баримтыг санаатай хуурамчаар үйлдсэн, лац ломбо, баталгааг алдагдуулах;
9.1.4.4 Иргэн, хуулийн этгээдийн төлөөлөгчтэй харилцахдаа бүдүүлэг авирлах, айлган сүрдүүлэх, дарамтлах, үзэл бодлоо тулгах зэргээр бусармаг авирлах;
9.1.4.5 Байгууллагын өмч хөрөнгө, автомашин, техник хэрэгсэл, эд зүйл, мэдээ, тайлан, мэдээллийн санг албаны бус зориулалтаар ашиглах;
9.1.4.6 Зэвсэг, зэвсгийн чанартай эд зүйл, тэсэрч дэлбэрэх, шатамхай бодис, материалыг ажлын байранд оруулах;
9.1.4.7 Ажлын байранд чанга ярих, дуу чимээ гаргах, бусдыг үг хэлээр доромжлох;
9.1.5 Зөрчлөөс үүдэн гарсан биет ба биет бус хохирлыг тухайн ажилтнаар нөхөн төлүүлж, шаардлагатай тохиолдолд хөдөлмөрийн тухай хуулийн 132-135 дугаар зүйлийн холбогдох заалтын дагуу харъяалах шүүхийн байгууллагад шилжүүлж, хохирлыг барагдуулна;
9.1.6 Ажилтан, ажилчид сахилгын шийтгэл хүлээсэн өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд энэхүү журамд заасан шагнал, урамшуулал олгох, аливаа сургалтанд хамрагдахгүй;
9.1.7 Сахилгын зөрчил гаргаснаас хойш 6 сар, илрүүлснээс хойш 1 сарын дотор сахилгын шийтгэлийг ногдуулах ба сахилгын шийтгэл ногдуулснаас хойш 1 жил өнгөрвөл сахилгын шийтгэлгүйд тооцно;
9.2. Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага
9.2.1 Ажил олгогч эд хөрөнгө, автомашин, тоног төхөөрөмж хадгалах, хамгаалах, олгох, тээвэрлэх болон тэдгээрийг хэрэглэхтэй холбоотой ажил гүйцэтгэх ажилтантай эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээг давхар байгуулна.
9.2.2 Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ хийх албан тушаалтан, ажилчдыг Авто баазын даргын тушаалаар шийдвэрлэнэ.
9.2.3 Хариуцуулсан эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг зөвшөөрөлгүй хувьдаа ашигласан, үрэгдүүлсэн, хэвийн ажиллах боломжгүй болгосон, бусдад өгсөн, энэ үйл ажиллагаанд хамтран оролцсон, өөрөөс хамаарах засвар үйлчилгээ хийгээгүйгээс гэмтэл саатал, осол гаргасан бол эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээнэ.
9.2.4 Эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээлгэх, хохирлыг барагдуулах төлбөрийн хэмжээг дотоод хяналт, Дотоод аудиторын дүгнэлт, Өмч хамгаалах зөвлөл болон техникийн комиссын акт, зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн тогтооно.
9.3 Ажилтанд эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага ногдуулах
9.3.1 Эд хариуцагч биш боловч эрхэлсэн ажилтай нь холбогдуулж өөрт нь бүрэн хариуцуулахаар картанд бүртгэж, эзэмшүүлсэн автомашин, ажлын багаж, тоног төхөөрөмж, бусад зүйлийг үрэгдүүлсэн.
9.3.2 Ажилтан, ажилчид нь хөдөлмөрлөх үүргээ гүйцэтгэх явцдаа дараа тайлан гаргахаар итгэмжлэл буюу бусад баримт бичгээр хүлээн авсан мөнгө, эд хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлийг эргүүлж төлөөгүй буюу үрэгдүүлсэн.
9.3.3 Ажилтан ажилчид нь ажил үүргээ гүйцэтгэж байхдаа согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэснээс болж байгууллагад хохирол учруулсан.
9.3.4 Ажилтан, ажилчид нь ажиллах явцдаа өөрийн буруутай үйлдэл, үйл ажиллагааны улмаас байгууллагад хохирол учруулсан.
9.3.5 Хохирлын хэмжээг тодорхойлохдоо Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 136 дугаар зүйлийг үндэслэнэ.
9.3.6 Апбан үүргээ биелүүлэх явцдаа өөрийн буруугаас байгууллагад эд хөрөнгийн хохирол учруулсан ажилтанд сахилгын хариуцлага оногдуусан эсэхийг харгалзахгүйгээр эд хөрөнгийн хариуцлага хүлээлгэнэ.


Арав. Захиргаа, ажилтан, ажилчны эрх, үүрэг хориглох зүйл


10.1 Захиргаа дараах үүрэг хүлээж, эрх эдэлнэ
10.1.1 Авто баазын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг үндэслэн ажилтан, ажилчдын ажлын байрны тодорхойлолтыг оновчтой тогтоож мөрдүүлнэ.
10.1.2 Ажилтан, ажилчдыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байр, ажлын хувцас, шаардлагатай техник, багаж хэрэгсэл, автомашины сэлбэг, шатахуунаар хангах
10.1.3 Ажилтан, ажилчдын мэргэжил мэргэшил ур чадварыг дээшлүүлэх нөхцөл бололцоог олгох, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх
10.1.4 Хөдөлмөрийн сахилга дэг журмыг дээшлүүлэх, баазын хэмжээнд мөрдөгдөх хэм хэмжээг тогтоох, нэмэлт өөрчлөлт оруулах
10.1.5 Ажилтан, ажилчдад хөдөлмөрийн үр дүнд тохирсон цалин хөлс, урамшуулал, хоол, унааны мөнгийг нэмэгдүүлж, ур чадвар, удаан жилийн болон мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлүүдийг олгох
10.1.6 Нийтээр тэмдэглэх баяр ёслол болон чөлөөт цагаар ажилтнуудын дунд урлаг уран сайхан, аялал спорт, уралдаан тэмцээн, үзвэр үйлчилгээг төсөв төлөвлөгөөтэй зохион байгуулна
10.1.7 Ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор ажилчдыг эрүүл мэндийн үзлэг, оношилгоонд хөнгөлөлттэйгээр хамруулж, эрүүл ахуйн нөхцлийг ханган, автомашины гарааштай хамт байрладаг болон гараашид ажиллаж байгаа ажилтан, албан хаагчдад өдөр бүр 250,0-500,0 гр нормын сүү олгож болно
10.1.8 Ахмадын баяр, Цагаан сар, баяр ёслол тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан ажилтан, ажиллагсдад бэлэг дурсгалын зүйл олгож болно.

Ахмадуудыг хүлээн авахад 1 хүний 200.0 мян.төгрөгийн зардал

Авто тээвэрчдийн өдрийг тэмдэглэхэд 1 ажилтанд 50.0 мян.төгрөгийн

Санхүү, эдийн засагчдын өдрийг тэмдэглэхэд 1 ажилтанд 50.0 мян.төгрөгийн

Хүний нөөцийн ажилтны өдрийг тэмдэглэхэд 1 ажилтанд 50.0 мян.төгрөгийн

Архивчдын өдрийг тэмдэглэхэд 1 ажилтанд 50.0 мян.төгрөгийн

Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэхэд 1 ажилтанд 50.0 мян.төгрөгийн зардал 1 удаа гаргана.

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан ажилчдын /0-16 насны/ хүүхэд бүрт жилд 1 удаа 20.0 мянган төгрөгийн бэлэг,

Шинэ жилийн баяраар ажилчдын гэр бүлд 1 удаа 0 мян.төгрөгийн бэлэг,

Шинээр хүүхэд төрөхөд 50,0 мян.төгрөгийг олгоно.
10.1.9 Авто баазын дотоод журмыг боловсронгуй болгох зорилгоор шат дараатай арга хэмжээг байнга авч хэрэгжүүлнэ.
10.2, Ажилтан, ажилчин дараах үүрэг хүлээж, эрх эдэлнэ.
10.2.1 Ажлын байрны тодорхойлолт үйл ажиллагааны чиг үүргийг хэрэгжүүлж удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь танилцуулж, захирах, захирагдах ёсыг чанд баримтлан ажиллана
10.2.2 Эрхэлсэн ажилдаа идэвх санаачлагатай ажиллаж, ажлын цаг ашиглалтыг үр бүтээлтэй бүрэн ашиглаж, бүтээмжтэй ажиллана
10.2.3 Архив албан хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу хөтлөн боловсруулж, ажил үүрэгтээ хэвшүүлэх
10.2.4 Эд хөрөнгө, багаж хэрэгсэл, ажлын хувцас техник хэрэгслийг ариг гамтай хэрэглэж, өрөө тасалгаа, ажлын байрыг цэвэр эмх цэгцтэй байлгана
10.2.5 Хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуй, галын аюулаас сэргийлэх болон архидан согтууруулах, тамхины эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, дүрэм журмыг чанд сахих
10.2.6 Ажлын цагаар үүрэгт ажилтай холбогдолгүй ажил үүрэг хийхийг хориглоно
10.2.7 Ажилтан ажлын байранд этгээд хэв маяг загвараар хувцаслахгүй, ажил үүргийн шаардлагад нийцүүлэн цэвэр үзэмжтэй ажил хэрэгч хувцаслана
10.2.8 Ажилтан, ажилчид цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх, тэтгэмж, тусламж, дэмжлэг авах, ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаагаа сайжруулах, техник хэрэгслээр хангуулж, хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрх эдлэх
10.2.9 Ажилтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ хэнийг ч ялгаварлахгүй, хамт ажиллаж байгаа баг хамт олон болон бусад хүмүүстэй эрх тэгш харьцаж, нэр хүндэд нь хүндэтгэлтэй хандана
10.2.10 Байгууллагын үйл ажиллагааны хөгжил дэвшилд өөрийн гэсэн бодит хувь нэмрээ оруулж, суралцах, мэргэших, авъяас, мэдлэг ур чадвараа дээшлүүлэх, туршлагажих
10.2.11 Ажилчид нь байгууллагын ажлын байранд тавигдах шаардлагыг чанд мөрдөн, хувийн соёлч байдлыг эрхэмлэн, байгууллага, хамт олны нэр төр, үйл ажиллагаатай холбоотой нууцыг хадгалах, эв нэгдлийг эрхэмлэх, шударга байдал, зарчмуудыг хангах зорилгоор удирдлага болон бусад ажилтанд шаардлага тавих, зөрчил дутагдал, хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох, холбогдох ажилтнуудад нэн даруй мэдэгдэх
10.2.12 Ажилтан нь албан томилолт, ээлжийн амралт, өвчтэй буюу чөлөө авсан үедээ ажил үүргээ түр орлон гүйцэтгэх ажилтандаа гүйцэтгэх ажлын талаар бүрэн мэдээлэл өгөх


Арван нэг. Мэдээлэл, холбооны технологийн үйл ажиллагаа


11.1 Ажилтан ажлын байранд суурилуулсан компьютерийн техник хэрэгсэл, төрөл бүрийн программ хангамж, мэдээллийн үйлчилгээ, дотоод сүлжээ, интернет сүлжээ болон холбоо ашиглах эрх, эдгээртэй адилтгах мэдээлэл холбооны бусад хэрэгсэл, үйлчилгээг зориулалтын дагуу бүрэн ашигтай, ариг гамтай ашиглаж, Авто баазын даргын 2018 оны А/34 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын дагуу ажиллана.
11.2 Ажилтан нь мэдээлэл, холбооны технологийн чиглэлийн мэдлэг мэргэжлээ байнга дээшлүүлэх, олсон мэдлэгийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллана.
11.3 Ажилтан нь мэдээллийн сангийн өгөгдөл болон зохиосон программ хангамжийн эх код /эх хувь/-ыг ажлаас өөрчлөгдсөн тохиолдолд албан ёсоор хүлээлгэн өгнө.
11.4 Мэдээлэл холбооны технологи нэвтрүүлэн ашиглах үйл ажиллагаанд хориглох зүйл:
11.4.1 Компьютерийн сүлжээний сервер компьютер, адилтгах гол чухал тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын журам зөрчин гэмтээн ажиллагаагүй болгох, компьютерийн сүлжээнд санаатайгаар вирус тараах, хэвийн үйл ажиллагааг ноцтой алдагдуулах;
11.4.2 Албан хэрэгцээний компьютер, сүлжээнд бусад техник хэрэгсэлд дур мэдэн өөр программ хангамж, файл суулгах, оруулах, хадгалах, байршуулсан өгөгдөл мэдээллийг дур мэдэн засах, өөрчлөх, утгыг гажуудуулах;
11.4.3 Компьютер техник хэрэгслийг гадны хүмүүсээр задлуулах, засварлуулах, эд ангийг дур мэдэн сольж өөрчлөх, ажлаас өөрчлөгдсөн тохиолдолд авч явах, түүнчлэн ажлын цагаар компьютерийн тоглоомоор тоглох, ёс зүйн бус видео бичлэг үзэх, үүнд бусдыг уруу татах, уриалах;
11.4.4 Мэдээлэл технологийн судалгаа шинжилгээний ажлууд болон техник хангамжийн гэмтэл доголдлыг тодруулах үйл ажиллагаанд шаардлагатай өгөгдөл мэдээллийг зохих журмын дагуу бүрдүүлж бэлтгэхгүй байх, санаатай худал ташаа мэдээлэл өгөх;


Арван хоёр. Дотоод аудит, хяналт шалгалт


12.1 Дотоод аудит, дотоодын хяналт шалгалтыг зохион байгуулах үүргийг Дотоод аудитор хэрэгжүүлж, Авто баазын даргын 2017 оны А/22 дугаар тушаалаар батлагдсан “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөхдөө “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 7.2, 8.2.1 дэх заалт, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аж ахуйн нэгж байгууллагад дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ыг удирдлага болгоно.
12.2 Төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтыг төлөвлөгөөний дагуу, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг “Төрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль”-ийн 52.1, энэхүү зааврын 3-т заасан үндэслэлээр, гүйцэтгэлийн хяналт, шалгалтыг өмнөх шалгалтын явцад болон улсын байцаагчийн албан шаардлага, акт, дүгнэлтэд заагдсан зөрчил, дутагдлыг зассан эсэх, өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хянах, шалгах зорилгоор тус тус зохион байгуулна.
12.3 Дотоод аудит, хяналт шалгалтыг зохион байгуулахдаа авто тээврийн үйлчилгээний стандарт, ажлын байран дахь эмх цэгц, соёлыг сайжруулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, авто баазын үйл ажиллагааны тасралтгүй шуурхай байдлыг хангахад холбогдох дүрэм, журмыг баримтлан мөрдөнө.
12.4 Авто баазын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд Архивын тухай хууль, байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, баримт бичгийн стандартыг мөрдөх, дээд газрын тогтоол, захирамжийн хэрэгжилтэд тогтоол, захирамжийг, санхүү, аж ахуй, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, дүрэм, журам, зааврыг, авто тээврийн үйлчилгээнд Авто тээврийн тухай хууль болон авто тээврийн хөдлөх бүрэлдхүүний техникийн үйлчилгээ, засварын тодорхойлолт, техникийн оношлогоо, үйлчилгээний талаарх стандартууд бусад холбогдох дүрэм, журам, зааврыг тус тус мөрдөн ажиллана.
12.5 Нийслэлийн удирдах дээд байгууллага, Аудитын газар, Дотоод Аудитын алба болон мэргэжлийн байгууллагын шалгалтанд амжилттай оролцож, илэрсэн зөрчил дутагдлыг богино хугацаанд арилган, шалгалтын комиссоос ирүүлсэн зөвлөмжийг цаг тухайд нь хэрэгжүүлэх талаар төлөвлөгөө гаргаж, биелэлтийг хангуулж, заавар зөвөлгөө өгч ажиллана.


Арван гурав. Байгууллагын нууц, түүнийг хадгалах, хамгаалах


13.1 Байгууллагын нууцад дор дурдсан баримт бичиг, мэдээлэл орно. Үүнд:
13.1.1 Гадны байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн нууцын зэрэглэлтэй баримт бичиг /албан бичиг, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл/
13.1.2 Нууцын зэрэглэлтэйгээр байгууллагаас гаргасан тушаал шийдвэр, ажлын төлөвлөгөө, албан бичиг, танилцуулга
13.1.3 Боловсруулалтын шатанд байгаа аливаа бодлогын албан бичиг, шалгалтын тайлан, мэдээ
13.1.4 Байгууллагын ажилтан, ажилчдын хууль бус үйл ажиллагаатай холбогдуулан ирүүлсэн гомдол, мэдээлэл гаргагчийн нэр, хаяг, утасны дугаар
13.1.5 Ажилтан, ажилчдын хувийн хэрэг /анкет/
13.1.6 Нийт ажилчдын үндсэн цалингийн хэмжээ, цалингийн цэс /хуулга/
13.2 Ажилтнууд нь ажил үүргээ хэрэгжүүлэх явцад олж мэдсэн нууцад хамаарах мэдээллийг чандлан хадгалах бөгөөд түүнийг бусдад тараах, олшруулах, дамжуулахдаа Авто баазын даргын, түүний эзгүйд Орлогч даргын буюу Ерөнхий инженерийн зөвшөөрлийг авна


Арван дөрөв. Бусад зүйл


14.1 Энэхүү журам нь батлагдсан өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.
14.2 Хөдөлмөрийн дотоод журамд Авто баазын даргын тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд тэдгээр нь журмын салшгүй хэсэг байна.
14.3 Ажилтан нь энэхүү журмыг буруу ойлгосон, дутуу судалсан нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.
14.4 Дотоод журмын хэрэгжилтэд Дотоод аудит болон Захиргааны хэлтэс хяналт тавих бөгөөд журам мөрдүүлэхтэй холбогдуулан тавьж буй аливаа шаардлагыг нийт ажилтнууд биелүүлэх үүрэгтэй.
14.5 Энэхүү журамд тусгагдаагүй бусад харилцааг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмаар зохицуулна.


********