Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021

 

2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН АЛБАН

БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

 

 

2021 оны 12 дугаар сарын 18 өдөр                                                 Улаанбаатар хот

Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ulaanbaatar.mn

Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз УТҮГ нь 2021 оны жилийн эцсийн байдлаар (2021.01.01-2021.12.18) нийт 236 албан бичиг ирснээс, Үүнээс хариутай бичиг 61, хариугүй бичиг 175 байна.  Хугацаандаа хаасан 172, хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 2, судалж буй төлөвтэй албан бичиг 1 байна. Дотоод хяналтын хэлтэст 9, Захиргааны хэлтэст-154, Санхүү төлөвлөлтийн хэлтэст-26, Тээврийн зохицуулалтын хэлтэст-47 албан бичиг хуваарилагдан тус тус шийдвэрлэн ажилласан байна. Байгууллагад ирсэн бичгийг хуулийн хугацаанд 235  албан бичгийг шийдвэрлэж, хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн 2, судалж байгаа 1 албан бичиг байна. Нийт албан бичгийн шийдвэрлэлтийн хувь 97,82% байна.

       

Мөн байгууллагаас явуулсан нийт 174 албан бичгээс Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсээс 52, Санхүү төлөвлөлтийн хэлтсээс 91, Тээврийн зохицуулалтын хэлтсээс нийт 18 албан бичиг илгээсэн байна. Үүнээс хариутай албан бичиг 1, хариугүй албан бичиг 173 байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨР ЗАХИРГААНЫ АВТО БААЗЫН

 

БАРИМТ БИЧГИЙН ЭРГЭЛТИЙН ЖАГСААЛТ

 

 

2021 оны 12-р сарын 18 өдөр

 

Баримт бичгийн нэр

2020 оны эхний хагас жил

2021 оны эхний хагас жил

Бүгд дугаар

Хуудасны тоо

1

Тогтоол

2

3

 

 

2

Захирамж

15

14

 

 

3

Албан даалгавар, тушаал

3

4

 

 

4

Даргын тушаал А

78

60

 

 

5

Даргын тушаал Б

177

196

 

 

6

Ирсэн бичиг: нийт

273

236

 

 

Хариутай бичиг

64

61

 

 

Хариугүй бичиг

207

175

 

 

7

Төлөвлөгөө

7

12

 

 

8

Тайлан, биелэлт

8

12

 

 

9

Өргөдөл, гомдол

75

59

 

 

10

Явуулсан бичиг нийт

120

174

 

 

Тодорхойлолт:

57

36

 

 

11

Хурлын тэмдэглэл нийт

46

52

 

 

Захиргааны

30

35

 

 

Ур чадварын нэмэгдлийн

12

12

 

 

Шагналын

4

5

 

 

12

Гэрээ:

114

118

 

 

Автомашинаар үйлчлэх гэрээ

62

27

 

 

Үр дүнгийн гэрээ

1

1

 

 

Хөдөлмөрийн гэрээ

30

80

 

 

Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын

11

10

 

 

13

Дүгнэлт

21

14

 

 

 

Байгууллагын захиргааны албан хаагчид edoc программ дээр баримт бичиг боловсруулж хэвшсэн бөгөөд байгууллагаас явуулж буй бичгийг байгууллагууд руу тоон гарын үсгээр баталгаажуулан илгээж байна.