Газрын даргын тушаал

A.01 Байгууллагын 2021 оны бүтэц орон тоо, цалингийн сан батлах тухай үзэх

А.02 Стратеги төлөвлөгөө батлах тухай үзэх

A.03 Байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлах тухай үзэх

A.04 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тухай үзэх

A.05 Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох тухай үзэх

A.06 Төсөв батлах тухай үзэх

A.07 Ээлжийн амралтын хуваарь үзэх

A.09 Журам батлах тухай үзэх

A.10 Олон нийтийн хорооны гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай үзэх

A.11 Хуримтлалын журам үзэх

A.12 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай үзэх

A.13 Урамшууллын журам шинэчлэн батлах тухай үзэх

A.14 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай үзэх

A.16 Нэг хот- нэг стандарт зорилтот жилийн төлөвлөгөө батлах тухай үзэх

A.17 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай үзэх

A.18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай үзэх

A.19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай үзэх

A.20 Шинэ коронавирус урьдчилан сэргийлэх үзэх

A.21 Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах тухай үзэх

A.22 Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн журмыг шинэчлэн батлах тухай үзэх

A.24 0-12 насны хүүхэдтэй эхчүүдийн ажлын цагийг хорогдуулах тухай үзэх

A.25 Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай үзэх

A.26 Цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийг түр зогсоох тухай үзэх

A.27 Ажлын тусгай горимд шилжүүлэх тухай үзэх

A.28 Тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай үзэх

A.32 Шатахууны зарцуулалтыг шинэчлэн тогтоох тухай үзэх

A.33 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн томилох тухай үзэх

A.34 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай үзэх

A.35 Техникийн байнгын комисс шинэчлэн батлах тухай үзэх

A.36 Автомашин хүлээлцэх актын маягт шинэчлэн батлах тухай үзэх

A.37 Үндсэн хөрөнгөнд шинэ хөрөнгө бүртгэх тухай үзэх

A.38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх

A.39 Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах үзэх

A.40 Албан тушаалын тодорхойлолтод нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай үзэх

A.41 Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай үзэх

A.42 Дотоод журам өөрчлөлт үзэх

A.43 Хүүхдүүдэд бэлэг олгох тухай үзэх

A.44 0-12 нас хүртэлх хүүхэдтэй ээжүүд үзэх

A.47 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай үзэх

A.48 Эхний хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллогын комисс үзэх

A.49 Хуримтлалын журамд өөрчлөлт оруулах тухай үзэх

A.50 Хариуцлагатай жижүүр тухай үзэх

A.51 Автомашины эдэлгээний нөөцийн нормыг шинэчлэн тогтоох үзэх

A.52 Тушаалын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай үзэх

A.53 Үндсэн хөрөнгийг данснаас хасах тухай үзэх

A.54 Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх

A.55 Төсөв батлах тухай үзэх

A.57 Тээврийн хэрэгслийг балансаас балансад шилжүүлэх тухай үзэх

A.58 Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэн авах тухай үзэх

A.59 Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх

A.60 Ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх тухай үзэх

A.64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай үзэх

A.65 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай үзэх

A.66 Цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийг түр зогсоох тухай үзэх

A.67 Ажлын тусгай горимд шилжүүлэх тухай үзэх

A.69 Оны шилдэг ажилтнуудыг шагнах тухай үзэх

A.70 Үндсэн хөрөнгөнд шинэ хөрөнгө бүртгэх тухай үзэх

A.71 Журам батлах тухай Жижүүрийн автомашин үзэх

A.72 Ажлын тусгай горимд шилжүүлэх тухай үзэх

A.74 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай үзэх

A.75 2020 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллого явуулах комисс томилох тухай үзэх

A.76 Шинэ жилийн бэлэг олгох тухай үзэхBидео мэдээлэл
Бидэнтэй нэгдэх

ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД