Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз УТҮГ-ын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ