Санхүүгийн тайлан

   » Нийслэлийн Төр Захиргааны Авто Баазын 2019 оны санхүүгийн тайлан
   » Нийслэлийн Төр Захиргааны Авто Баазын 2018 оны санхүүгийн тайлан
   » Нийслэлийн Төр Захиргааны Авто Баазын 2017 оны санхүүгийн тайлан
   » Нийслэлийн Төр Захиргааны Авто Баазын 2016 оны санхүүгийн тайлан
   » Нийслэлийн төр захиргааны авто баазын 2015 оны санхүүгийн тайлан
   » Нийслэлийн төр захиргааны авто баазын 2014 оны санхүүгийн тайлан
                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт