Үйл ажиллагааны ил тод байдал Үйл ажиллагааны ил тод байдал
Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, биелэлт

Байгууллагын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт


Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2022 оны эхний хагас жилийн тайлан
Өргөдөл гомдлын 2022 оны 01 дүгээр улирлын шийдвэрлэлтийн тайлан
2021 оны өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайланҮйл ажиллагааны тайлан

Байгууллагын 2022 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
Албан бичгийн шийдвэрлэлт
Байгууллагын дүрэм, журам

Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз УТҮГ-ын дүрэм


ХАМТРАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД