Авто баазын даргын 2017 оны тушаал

A01. Ажлын хэсэг байгуулах тухай /МТАБХЭ-ийн ажлыг хүлээлцэх/ 

A02. Ажлын байрны жагсаалт, цалингийн сан батлах тухай

A03. Байгууллагын ААХ-ын сургалтын 2017 оны төлөвлөгөө батлах тухай

A04. Төсөв батлах тухай 

A05. ААХ-ын 2017 оны ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

A06. Зарим эргэлтийн хөрөнгийн эдэлгээний норм, хугацааг тогтоох тухай 

A07. ББНШК-ын гишүүдийг шинэчлэн байгуулах  тухай 

A08. Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд  бүртгэн авах тухай

A09. Комиссын ажиллах дүрмийг шинэчлэн  батлах тухай

A10. Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах  тухай

A11. Ажлын хэсэг байгуулах тухай

A12. Ажлын хэсэг байгуулах тухай

A13. Өдөрлөгийн төсөв батлах тухай 

A14. Автомашиныг ҮХБ-д бүртгэн авах тухай   

A15. Байгууллагын дэргэдэх СУСХ-ын гишүүдийг  шинэчлэх тухай 

A16. Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай 

A17. Ажлын байрны жагсаалтад өөрчлөлт оруулах  тухай

A18. Ажлын  байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн  батлах  тухай

A19. Хүлээн авалтын зардлын төсөв батлах тухай

A20. Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 

A21. Ёс зүйн хороог шинэчлэн байгуулах тухай

A23. Байгууллагын ажлын цагийн хуваарьт  зохицуулалт  хийх тухай

A24. Автомашин хүлээлцэх  актын маягт батлах тухай

A25. Ажлын хариуцлага, сахилга дэг журмыг  сайжруулах  тухай

A27. Албан хэрэг хөтлөлтийн журам шинэчлэн  батлах тухай 

A28. Хүүхдүүдэд бэлэг олгох тухай

A29. Тээврийн хэрэгслийг гэрээгээр эзэмшүүлэх тухай 

A31. Ажлын хэсэг  байгуулах тухай 

A32. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 

A35. 2017 оны эхний хагас жилийн Үр дүнгийн шагнал олгох тухай 

A37. 2017 оны эхний хагас жилийн тооллогын комисс томилох тухай

A38. Төсөв батлах тухай

A39. Шатахууны хэмжээг нэмэгдүүлэн  тооцох  тухай 

A40. АТ-ийн 92 жил, тээвэрчдийн баярыг тэмдэглэн  өнгөрүүлэх тухай 

A43. Автомашин хүлээн авах ажлын хэсэг томилох

A45. Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

A49. Зардлын төсөв батлах тухай

A50. Тооллогын комисс  томилж, төлөвлөгөө  батлах тухай

A51. Ажлын хэсэг байгуулах тухай 

A52. Хүлээн авалтын төсөв батлах тухай

A53. Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 

A54. Тээврийн хэрэгслийг балансаас балансад шилжүүлэх /01-35УНҮ/

A55. Гадаад томилолтын тухай 

A56. Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах  тухай 

A57. Хариуцлагатай жолооч аяныг  зохион байгуулах тухай 

A58. Автомашин хүлээн авах ажлын хэсэг томилох  тухай

A59. Автомашиныг ҮХБ-д бүртгэн авах тухай   /Ниссан тина/

A60. Автомашиныг ҮХБ-д бүртгэн авах тухай   /старекс 99-05УБЯ/

A61. 2017 оны жилийн эцсийн үр дүнгийн шагнал олгох тухай

A62. Оны шилдэг ажилтнуудыг шагнах тухай 

A64. Хуримтлалын журамд өөрчлөлт оруулах тухай

A65. 2017 оны жилийн эцсийн тооллогын комисс  томилох тухай

A66. Тэмцээний төсөв батлах тухай 

A67. СУС хамтлагийн гишүүдийг шинэчлэн байгуулах  тухай 

A68. Урамшуулал олгох тухай 

A69. Гадаад томилолтын тухай

A70. Хүүхдүүдэд бэлэг олгох тухай

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт