Авто баазын даргын 2018 оны тушаал

 

    д/д Барим тын

индекс

Баримтын  он, сар,өдөр,дугаар Баримтын  тэргүү Цахим хувь
1 А/01 2018.01.02 Байгууллагын 2018 оны бүтэц, орон тоо, цалингийн санг батлах тухай ҮЗЭХ
2 А/02 2018.01.03 ААХ-дын ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай ҮЗЭХ
3 А/03 2018.01.03 2018 оны Ү/А болон А/Х-ын сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай ҮЗЭХ
4 А/04 2018.01.05 Сахилга хариуцлага дэг журмыг сайжруулах тухай ҮЗЭХ
5 А/05 2018.01.08 Шатахууны хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай ҮЗЭХ
6 А/06 2018.01.09 Төлөвлөгөө батлах тухай ҮЗЭХ
7 А/07 2018.01.19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ҮЗЭХ
8 А/08 2018.01.22 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт олруулах тухай ҮЗЭХ
9 А/09 2018.02.01 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай ҮЗЭХ
10 А/10 2018.02.01 Хоол унааны хөнгөлөлтийг нэмэгдүүлэх тухай ҮЗЭХ
11 А/11 2018.02.08 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай ҮЗЭХ
12 А/12 2018.02.08 Тогтоол захирамжийг хэрэгжүүлэх тухай ҮЗЭХ
13 А/13 2018.03.02 Танхимын бус сургалтын зардлын төсөв батлах тухай ҮЗЭХ
14 А/14 2018.03.13 Байгууллагын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай ҮЗЭХ
15 А/15 2018.03.20 Эргэлтийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай ҮЗЭХ
16 А/16 2018.03.20 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам шинэчлэн батлах тухай ҮЗЭХ
17 А/17 2018.03.21 Тэмцээний зардлын төсөв батлах тухай ҮЗЭХ
18 А/19 2018.03.23 Хэлтэс нэгжүүдийн ажил үүргийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай  

ҮЗЭХ

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт