Авто баазын даргын 2018 оны тушаал

 

    д/д Барим тын

индекс

Баримтын  он, сар,өдөр,дугаар Баримтын  тэргүү Цахим хувь
1 А/01 2018.01.02 Байгууллагын 2018 оны бүтэц, орон тоо, цалингийн санг батлах тухай ҮЗЭХ
2 А/02 2018.01.03 ААХ-дын ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай ҮЗЭХ
3 А/03 2018.01.03 2018 оны Ү/А болон А/Х-ын сургалтын төлөвлөгөө батлах тухай ҮЗЭХ
4 А/04 2018.01.05 Сахилга хариуцлага дэг журмыг сайжруулах тухай ҮЗЭХ
5 А/05 2018.01.08 Шатахууны хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай ҮЗЭХ
6 А/06 2018.01.09 Төлөвлөгөө батлах тухай ҮЗЭХ
7 А/07 2018.01.19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай ҮЗЭХ
8 А/08 2018.01.22 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт олруулах тухай ҮЗЭХ
9 А/09 2018.02.01 Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай ҮЗЭХ
10 А/10 2018.02.01 Хоол унааны хөнгөлөлтийг нэмэгдүүлэх тухай ҮЗЭХ
11 А/11 2018.02.08 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай ҮЗЭХ
12 А/12 2018.02.08 Тогтоол захирамжийг хэрэгжүүлэх тухай ҮЗЭХ
13 А/13 2018.03.02 Танхимын бус сургалтын зардлын төсөв батлах тухай ҮЗЭХ
14 А/14 2018.03.13 Байгууллагын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай ҮЗЭХ
15 А/15 2018.03.20 Эргэлтийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай ҮЗЭХ
16 А/16 2018.03.20 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам шинэчлэн батлах тухай ҮЗЭХ
17 А/17 2018.03.21 Тэмцээний зардлын төсөв батлах тухай ҮЗЭХ
18 А/18 2018.03.22 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ҮЗЭХ
19 А/19 2018.03.23 Хэлтэс нэгжүүдийн ажил үүргийн хуваарийг шинэчлэн батлах тухай  

ҮЗЭХ

20 А/21 2018.04.12 Тэмцээний зардлын төсөв батлах тухай ҮЗЭХ
21 А/28 2018.05.26 Тэмцээний зардлын төсөв батлах тухай ҮЗЭХ
22 А/29 2018.05.30 Хүүхдүүдэд бэлэг олгох тухай ҮЗЭХ
23 А/31 2018.05.31 Автобус хүлээн авах ажлын хэсэг томилох тухай ҮЗЭХ
24 А/33 2018.06.11 МУ-ын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, тогтоол, захирамжийг хэрэгжүүлэн ҮЗЭХ
25 А/34 2018.06.12 Журам батлах тухай ҮЗЭХ
26 А/36 2018.06.15 Захирамжийг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай ҮЗЭХ
27 А/37 2018.06.17 Зочны үйлчилгээний жолооч нарын ажлын хариуцлагыг сайжруулах тухай ҮЗЭХ
28 А/40 2018.06.21 2018 оны эхний хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллого явуулах комисс томилох тухай ҮЗЭХ
29 А/45 2018.06.29 Эргэлтийн бус хөрөнгө данснаас хасах тухай ҮЗЭХ
30 А/46 2018.06.29 Тээврийн хэрэгслийг балансаас балансад шилжүүлэх тухай ҮЗЭХ
31 А/47 2018.07.09 Төсөв батлах тухай ҮЗЭХ
32 А/48 2018.07.10 Зардлын төсөв батлах тухай ҮЗЭХ
33 А/49 2018.07.16 Авто тээвэрчдийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай ҮЗЭХ
34 А/50 2018.07.20 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай ҮЗЭХ
35 А/51 2018.07.23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ҮЗЭХ
36 А/54 2018.08.10 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай ҮЗЭХ
37 А/58 2018.08.20 Сахилга хариуцлага дэг журмыг сайжруулах тухай ҮЗЭХ
38 А/63 2018.08.30 Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэн авах тухай ҮЗЭХ
39 А/64 2018.08.31 Ажилтан албан хаагчдын цалинг шинэчлэн батлах тухай ҮЗЭХ
40 А/65 2018.08.31 Үндсэн хөрөнгийг данс хооронд шилжүүлэх тухай ҮЗЭХ
41 А/67 2018.08.29 Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай ҮЗЭХ
42 А/69 2018.09.14 Зардал гаргах тухай ҮЗЭХ
43   А/71 2018.10.27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ҮЗЭХ
44   А/72 2018.09.28 Ажлын цаг ашиглалтын журмыг батлах тухай ҮЗЭХ
45 А/73 2018.10.01 Ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх тухай ҮЗЭХ
46 А/74 2018.10.01 Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг үнэлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай ҮЗЭХ
47 А/76 2018.10.10 Эргэлтийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай ҮЗЭХ
48 А/77 2018.10.12 Байгууллагын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай ҮЗЭХ
49 А/81 2018.10.22 А.Батнямд тэтгэмж олгох тухай ҮЗЭХ
50 А/83 2018.11.01 Журам шинэчлэн батлах тухай ҮЗЭХ
51 А/85 2018.11.01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ҮЗЭХ
52 А/86 2018.11.30 2018 оны жилийн эцсийн шагнал олгох тухай ҮЗЭХ
53 А/87 2018.11.30 Оны шилдэг ажилтныг шагнах тухай ҮЗЭХ
54 А/88 2018.11.30 Сургалтын зардал гаргах тухай ҮЗЭХ
55 А/90 2018.12.10 Хуримтлын санд өөрчлөлт оруулах тухай ҮЗЭХ
56 А/91 2018.12.10 СУС хамтлагийн гишүүдийг шинэчлэн батлах тухай ҮЗЭХ
57 А/92 2018.12.21 Тооллогын комисс томилох тухай ҮЗЭХ
58 А/93 2018.12.24 Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай ҮЗЭХ
59 А/94 2018.12.27 Шинэ жилийн бэлэг олгох тухай ҮЗЭХ

 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт