Авто баазын даргын 2014 оны тушаал

A.01 2013 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллого явуулж, тайлан гаргах тухай

A.02 Эргэлтийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай

A.03 Хөтөлбөр батлах тухай

A.06 Авто баазын 40 жилийн ойг ТӨЗ-ын төсөв батлах тухай

A.1.08 Актлуулах автомашинуудын тухай

A.1.09 Автомашинуудыг үндсэн хөрөнгөнд бүртгэх тухай

A.1.10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

A.1.11 Дотоод ХШЗБ-лах журам батлах тухай

A.1.12 Коммисыг шинэчлэн батлах тухай

A.1.13 Журам шинэчлэн батлах тухай

A.1.14 Байгууллагын тамга тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хариуцан ажиллуулах тухай

A.1.15 Тэмцээний төсөв батлах тухай

A.1.16 Техникийн байнгын комисс батлах тухай

A.1.17 Ажлын байрны хуваарилалт, хариуцлага, сахилга, дэг журмыг сайжруулах тухай

A.1.18 Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасах тухай

A.1.19 Ажлын хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай

A.1.20 Дүрэм журмыг шинэчлэн батлах тухай

A.1.21 Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасах тухай

A.1.23 Тэмцээний төсөв батлах тухай

A.1.24 Байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай

A.1.25 Тооллогын комисс томилж, тайлан гаргах тухай

A.1.26 Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэн авах тухай

A.1.27 Журам батлах тухай

A.1.28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

A.1.29 Дулааны ялтсан бойлер нийлүүлж угсрах тухай

A.1.30 Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасах тухай

A.1.31 Зардал олгох тухай

A.1.32 Зочны үйлчилгээний жолооч нарын ажлын хариуцлагыг сайжруулах тухай

A.1.34 Байгууллагын дэргэдэх СУС хамтлагийг шинэчлэн томилох тухай

A.1.36 Нийслэл Улаанбаатар хотын 375 жилийн ой угтсан аян зарлаж дүгнэх тухай

A.1.37 Өдөрлөгийн төсөв батлах тухай

A.1.38 Журам батлах тухай

A.1.39 Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн данснаас хасах тухай

A.1.40 Эргэлтийн бус хөрөнгө данснаас хасах тухай

A.1.41 Эргэлтийн бус хөрөнгө данснаас хасах тухай

A.1.42 Тооллогын комисс батлах тухай /Жилийн эцсийн/

A.1.44 Ялтсан бойлерийг үндсэн хөрөнгөнд бүртгэн авах тухай

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт