Үйл ажиллагааны ил тод байдал

   » Албан бичгийн шийдвэрлэлтийн тайлан
   » Нийслэлийн Төр захиргааны авто баазын дотоод аудитаас захиргааны хэлтэст өгсөн зөвлөмжийн дагуу хийсэн ажлын тайлан
   » НТЗАБ-ын хэрэглэгчдээс авсан санал асуулгын дүн, нэгтгэл 2019
   » 2019 оны эхний хагас жилийн тайлан
   » НТЗАБ-ЫН ХЭРЭГЛЭГЧЭЭС АВСАН САНАЛ АСУУЛГЫН НЭГТГЭЛ, ДҮГНЭЛТ
   » НТЗАБ-ЫН ЖОЛООЧ НАРААС АВСАН САНАЛ АСУУЛГЫН НЭГТГЭЛ, ДҮГНЭЛТ
   » 2018 оны байгууллагын үйл ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан
   » Байгууллагын дүрэм
   » Хэрэглэгчдийн судалгааны дүн
   » Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жилийн биелэлт, тайлан
   » 2013 оны байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт, тайлан
                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт