Хүний нөөцийн ил тод байдал

   » “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн 2018 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн тайлан
   » “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн 2018 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн тайлан
   » Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх
   » Диспетчер-механик болон жолоочийн сул орон тооны зар
   » Жолоочийн сул орон тооны зар
   » Ажилд ороход бүрдүүлэх материал
   » Авто баазын ажилтан, албан хаагчдын нас хүйсний ангилал
   » ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 2014-2016 он
   » ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 2016-2018 он
                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт