Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт

2018 оны эхний хагас жилийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан татаж үзэх

2019 оны эхний хагас жилийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан татаж үзэх

2019 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан татаж үзэх

2019 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан татаж үзэх