Авто баазын даргын 2015 оны тушаал

A.01 Хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах тухай

A.02 Тогтоол журамыг мөрдөж ажиллах тухай

A.03 Эргэлтийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай

А04. Зардлын төсөв батлах тухай

A.05 Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

A.06 Ажлын хэсэг томилж, төсөв батлах тухай

A.07Ажлын хэсэг байгуулах тухай

A.08 Автомашиныг үндсэн хөрөнгөд бүртгэн авах тухай

A.09 Төсөв батлах тухай

A.10 Ажлын хэсэг томилох тухай

A.11Ёс зүйн хороо байгуулах тухай

A.12Автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасах тухай

A.13Гамшгаас хамгаалах штаб, мэргэжлийн ангийг томилох тухай

A.14 Гэрээний үүргийн биелэлтийг ханган ажиллах тухай

A.15 Ажлын тусгай хувцасны нормыг шинэчлэн ханагх тухай

A.16 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

A.17 Тэмцээний төсөв батлах тухай

A.19 Тэмцээний төсөв батлах тухай

A.20 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай

A.21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

A.24 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс батлах тухай

A.26 Ой угтсан ажлыг дүгнэх тухай

A.29 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

A.31Ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

A.36 архивын улсын үзлэгт бэлтгэх тухай

A.37 Хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллах тухай

A.38 Форумын бэлтгэл ажлын тухай

A.39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

A.40 Автомашиныг бүртгэлээс хасах тухай

A.42 Автомашин шатахуун зарлагдах тухай

A.44 Автомашиныг бүртгэлээс хасах тухай

A.45 автомашиныг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасах тухай

A.46 Хүлээн авалтын зүардлын төсөв батлах тухай

A.47 Өндөр настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай

A.48 Хөрөнгө гаргах тухай

A.49 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

A.50 эргэлтийн хөрөнгийг данснаас хасах тухай

A.54 Жилйин эусийн үр дүнгийн шагнал олгох тухай

A.55 Автомашиныг бүртгэн авах тухай

A.57 Жилийн эцсийн тооллогын комисс батлах тухай

A.59 Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэх батлах тухай

A.60 Хариуцлагатай жижүүр батлах тухай

A.61 автомашиныг бүртгэлээс хасах тухай

Toveog.A

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт