Нийслэлийн Төр Захиргааны Авто Баазын 2018 оны санхүүгийн тайлан

НТЗАБ-ын Санхүүгийн тайлан 1 сар татаж үзэх

НТЗАБ-ын Санхүүгийн тайлан 2 сар татаж үзэх

НТЗАБ-ын Санхүүгийн тайлан 3 сар татаж үзэх

НТЗАБ-ын Санхүүгийн тайлан 4 сар татаж үзэх

НТЗАБ-ын Санхүүгийн тайлан 5 сар татаж үзэх

НТЗАБ-ын Санхүүгийн тайлан 6 сар татаж үзэх

НТЗАБ-ын Санхүүгийн тайлан 7 сар татаж үзэх

НТЗАБ-ын Санхүүгийн тайлан 8 сар татаж үзэх

НТЗАБ-ын Санхүүгийн тайлан 9 сар татаж үзэх

НТЗАБ-ын Санхүүгийн тайлан 10 сар татаж үзэх

НТЗАБ-ын Санхүүгийн тайлан 11 сар татаж үзэх

НТЗАБ-ын Санхүүгийн тайлан 12 сар татаж үзэх

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт