Байгууллагийн бүтэц

Нийслэлийн Төр  захиргааны авто  баазын  бүтэц, орон тоо


нийт 87 ажилтан, албан хаагчид

                                                                                                                                                                                                                                      
Шилэн данс
хандалт