Хэрэглэгчдийн судалгааны дүн

Үйлчлүүлэгч байгууллага, хэрэглэгчдээс авсан санал асуулгын дүн. Нийт 40 байгууллагын хэрэглэгчээс 31 байгууллага буюу 76 хувь нь санал ирүүлсэн байна. Саналаас харахад:  Нийт   хэрэглэгчдийн  70%  нь  тус  авто  баазаар 1-4 дэх жилдээ үйлчлүүлж байна гэсэн судалгаа гарч   байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт