Ажилд ороход бүрдүүлэх материал

АЖЛЫН БАЙРНЫ НЭЭЛТТЭЙ ЗАР 

 

ШИНЭЭР  АЖИЛД  АВАХ  ХҮНИЙ  САНАЛЫН ХУУДАС
ОВОГ ……………………………..     НЭР……………………………………
ЯМАР АЛБАН ТУШААЛД  АВАХ   …………………………………….
МЭРГЭЖИЛ,  БОЛОВСРОЛ …………………………………….

 

1.    Нийгмийн даатгалын дэвтэр
2.    Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр
3.    Хөдөлмөрийн дэвтэр
4.    Цахим иргэний  үнэмлэх  /канон/
5.    Регистрийн дугаар
6.    Ажил байдлын тодорхойлолт
7.    Мэргэжлийн  үнэмлэх, диплом /канон/
8.    Жолооны  үнэмлэх , ангилал    /канон/
9.    Өргөдөл  /НТЗАБ-д  гаргасан/   2 хувь
10.  ТАХ  Анкет   М№ 1
11.  Өөрийн  түүх  намтар  /3 үеийн/
12.  Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
13.  Цээж  зураг 4%, /4х6 ба  3х4/
14.  Жолооны болон  дүрмийн  шалгалт өгнө  /дүн/
15.  Захиргааны албан хаагчид  ТАХ-н шалгалт өгсөн байх /дүн/

Дээрх материалуудыг бүрдүүлж, тусгай хавтсанд хийж, Авто баазын  захиргааны хурлаар  хэлэлцэж  шийдвэрлэнэ.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ДАРГА                             Р.ЭНХДЭЛГЭР

2014 оны …..-р сарын  ……. ны өдөр.

Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, Хөдөлмөрийн дотоод  журамтай  танилцсан:

……………………………..  овогтой  ……………………………………
 

                                                                                                                                                                                                                                      
хандалт